Het ondernemingsrecht is een zeer breed rechtsgebied. Zo ziet het ondernemingsrecht op de interne organisatie van de onderneming, de (rechts)positie van de bij de onderneming betrokken organen, zoals het bestuur, de aandeelhouders en de commissarissen. Daarnaast geeft het ondernemingsrecht regels voor vele uiteenlopende zaken waar ondernemers mee te maken kunnen krijgen. Daarbij valt te denken aan:

 

 

– aandeelhoudersgeschillen

– aandeelhoudersovereenkomsten

– aandelenparticipaties

– aandelentransacties zoals inkoop en uitgifte van aandelen

– adviseren aan bedrijven in (financiële) moeilijkheden

– agentuurovereenkomsten, distributieovereenkomsten, etc.

– auteursrecht

– bedrijfsovernames

– bestuurdersaansprakelijkheid

– commerciële contracten

– copyright

– corporate governance

– due diligence trajecten

– enquêterechtprocedures

– familievennootschappen, advisering over opzet en opvolgingsproblematiek

– fusies, splitsingen en overnames

– gedwongen overdracht of gedwongen overname van aandelen

– good en bad leavership

– herstructurering van de onderneming

– intellectuele eigendom

– joint ventures

– legal audits uitvoeren

– legal opinions verstrekken

– management buy ins en management buy outs

– mededingingsrecht, nationaal en Europees

– participaties

– personenvennootschappen (maatschap, vof, CV)

– samenwerkingsverbanden

– saneren van ondernemingen en begeleiden van doorstart

– uitkoopprocedures

Indien u nadere informatie wenst over onze diensten op het gebied van het ondernemingsrecht,
dan kunt u contact opnemen met mr. A. Hendriks of mr. J.J. van der Sar.

 

Hendriks Van der Sar Ondernemingsrechtadvocaten Rotterdam