Privacyverklaring Hendriks Van der Sar Advocaten

 

Hendriks Van der Sar Advocaten respecteert uw privacy. Met van u verkregen persoonsgegevens zullen wij met uiterste zorg omspringen, en wij houden ons daarbij steeds aan de Algemene veroordening gegevensbescherming (AVG) en aan de specifiek voor ons als advocatenkantoor geldende gedrags- en andere regels.

 

Het gebruik en bewaren door ons van uw gegevens

Indien u ons kantoor een opdracht geeft, of ons verzoekt u bij te staan, dan zullen wij onder meer om uw volledige naam, adres, e-mailadres en uw telefoonnummer vragen. Tevens dient u zich te kunnen legitimeren, opdat wij uw identiteit daadwerkelijk en zelf goed kunnen vaststellen (wij zijn daartoe verplicht). Indien u voor of namens een instelling of bedrijf handelt, vragen wij ook de volledige naam en vestigingsgegevens van die instelling of dat bedrijf, als ook een statement waaruit uw vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. Wij gebruiken en verwerken deze gegevens vervolgens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

– om u te kunnen bereiken indien en zo vaak als dit nodig is voor de uitvoering van onze opdracht / dienstverlening;

– om u in rechte te kunnen (en mogen) vertegenwoordigen;

– om u te informeren over belangrijke en relevante wijzigingen in wet- en regelgeving en onze dienstverlening;

– voor het door ons kantoor voldoen aan (eigen) wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude jegens financiële instellingen (zoals witwassen) of financiering van terrorisme.

Wanneer u ons een e-mail stuurt of ons op een andere wijze bericht, dan worden deze berichten en gegevens door ons opgenomen in ons archief en conform de wettelijke bewaarplicht die voor advocaten geldt opgeslagen en bewaard. Ons kantoor hanteert daarbij een bewaartermijn van zeven (7) jaar na afsluiting van het dossier. In voorkomende gavellen kunnen wij u vragen om aanvullende (persoons)gegevens die voor de betreffende situatie relevant en nodig zijn.

 

Wij delen geen informatie

Advocaten zijn geheimhouders; op ons kantoor en onze advocaten rust een wettelijke geheimhoudingsplicht bij alles wat u met ons deelt. U mag en moet daar op kunnen vertrouwen; vertrouwen en vertrouwelijkheid zijn de fundamenten van de (unieke) relatie tussen een cliënt en zijn of haar advocaat. Wij dragen uw gegevens dan ook niet over aan derden, tenzij (uitsluitend indien) dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht, en altijd in overleg. Bijvoorbeeld richting een derde-deskundige, een deurwaarderskantoor, de rechtbank of arbitrage tribunaal, of een wederpartij die we namens u benaderen, dan wel om te kunnen voldoen op enige op ons kantoor of onze advocaten rustende wettelijke verplichting. Met de in opdracht van ons kantoor met ons samenwerkende derden, zoals bijvoorbeeld IT-dienstverleners, hebben wij duidelijke en strikte afspraken gemaakt om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, bijvoorbeeld door middel van een verwerkersovereenkomst en/of een separate geheimhoudingsovereenkomst.

 

Over onze website: cookies en hyperlinks

Ons kantoor (onze website) maakt géén gebruik van cookies. Op onze websites kunt u hyperlinks naar andere interessante of nuttige websites van derden aantreffen. Ons kantoor is daarbij evenwel niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, en ook niet voor de mate van pricacybescherming (of cookiegebruik) op deze sites; dit ligt buiten onze invloed. Wij adviseren u dan ook om bij het bezoek van andere sites, al dan niet via een link op deze site, altijd de betreffende privacyverklaring goed te lezen.

 

Opvragen, aanpassen en verwijderen van uw gegevens

U hebt steeds het recht om ons kantoor te vragen om aan u aan te geven welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen. Wanneer u meent dat deze niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons schriftelijk of per e-mail verzoeken deze gegevens aan te vullen of te wijzigen. Ook hebt u het recht om te worden ‘vergeten’ en ons te verzoeken uw gegevens te vernietigen; hierbij geldt echter wel de voor advocatenkantoren geldende wettelijke bewaartermijn van dossiers.

 

Beveiliging

Ons kantoor neemt de bescherming van uw gegevens uiteraard uiterst serieus, en wij hebben daarom passende strenge beveiligingsmaatregelen genomen (welke steeds up-to-date worden gehouden), zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Indien u de indruk heeft of signalen ontvangt van misbruik, neemt u dan onmiddellijk contact op met ons kantoor zodat wij na vaststelling daarvan onverwijld passende maatregelen kunnen treffen.

Indien u vragen heeft ten aanzien van ons privacy- en geheimhoudingsbeleid die zich niet met de uitleg hierboven laten beantwoorden, staan wij u uiteraard graag te woord!

 

Hartelijke groet,

Hendriks Van der Sar Advocaten

E:  info@hendriksvandersar.nl